LİDER GELİŞİM PROGRAMI KVKK AYDINLATMA METNİ

Kanun’un 10. maddesi ile “Veri Sorumlusuna”; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve kanunun 11.maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi verme yükümlülüğü yüklemiş olup bu aydınlatma metni ile kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunularak bilgilendirilmeniz hedeflenmektedir.

İlker CANBULUT tarafından LİDER GELİŞİM için Başvuranların; Ad-Soyad, Mail Adresi, Telefon Numarası, Doğum Yılı, Sosyal Medya Hesapları, Eğitim Bilgisi (Öğrencisi Olduğu Üniversite, Bölüm ve Sınıf) ve özgeçmişleri işlenmektedir.

1.Kişisel Verlerinizin İşlenme Araçla

-Veri Sorumlusu’na yönelttiğiniz başvuruların, Programa uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, programa kabul ve girişler için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi başvuru ve seçim süreçlerini yönetmek,

-Başvuru neticesinde verilen bilgilerinizin teyidinin sağlanması,

-Başvurusu sonrası sizinle iletişime geçilebilmesi,

-Başvuranın iletişim kanallarına ve/veya gruplara dahil edilmesi, amacıyla ve veri minimizasyonu ilkesi gözetilerek işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/ Kuruluşlar

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde işlenir, LİDER GELİŞİM programı kapsamında güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü kişi ya da kuruluşlara aktarılmaz;

Kişisel Verileri Alma Yetkisi Olan Kamu Tüzel Kişilerine,

Kanunen Zorunlu Haller Kapsamında Bulunan Otoritelere, Ancak hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Başvuru formu, yapacağınız bildirimler vasıtasıyla, web sitemiz aracılığıyla, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, başvuran kişiden sözlü veya yazılı olarak, vb. farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sistemini parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, programa başvurunuzun değerlendirilmesi ve buna dair ilişkinin kurulmasıdır. Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve bu maddeler çerçevesince işlenebilecektir. Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak Kanun’un 5/1 maddesi ve 6/2 uyarınca açık rızanızın olması halinde işlenebilecektir.

4.Kanunun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

Veri Sorumlusuna başvurarak,

a. Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,

b. Kişisel Verileriniz İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme

c. Kişisel Verilerinizi İşlenme Amacını Ve Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

d. Yurt İçinde / Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,

e. Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış İşlenmiş Olması HalindeBunların Düzeltilmesini isteme,

f. Kanunu’nun 7. maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini Yok Edilmesini İsteme,

g. (v) ve (vi) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerinKişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,

h . İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel Verilerinizin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğranılması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme,

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

5.Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Bir üst maddede, Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,